Publikacijos

Straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

Butėnaitė, Joana; Sondaitė, Jolanta; Mockus Antanas (2016). Components of existential crisis: a theoretical analysis. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 18, p. 9-27. [CEEOL; IndexCopernicus; Academic Search Complete; PsycINFO] [M.kr. 06S]

Baltušninkaitė, Rūta; Sondaitė, Jolanta. Studentų, dalyvavusių mainų programose, tapatumo kūrimo patirtis // STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika/ Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN1648-2425. 2016, [NR.] 12, p. 39-54. [CEEOL.; IndexCopernicus] [M.kr. 06S]

Meiženis, Egidijus; Sondaitė, Jolanta. Įsitraukimą į azartinius lošimus skatinančių ir mažinančių veiksnių kokybinė analizė // Socialinis darbas : patirtis ir metodai / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: VDU. ISSN 2029-0470. 2015, [Nr.] 16(2), p. 99-116. [IndexCopernicus] [M.kr. 06S]

Reches, Ruth; Sondaitė, Jolanta. Atsparumo psichologinei traumai vidinių veiksnių teorinė analizė // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2014, Nr. 13(2), p. 267-279. [SocINDEX with Full Text; Social Work Abstracts; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 06S]

Girgždė V.; Keturakis V.; Sondaitė J.(2014) Couples’ relationship self-regulation narratives after intervention // Europe’s Journal of Psychology. Vol.(10), no 2, p.336-351.

Ruches R.; Sondaitė J. (2013) Traumuojančių Holokausto prisiminimų įtaka tapatumo patirčiai: kokybinė analizė // Gerontologija, t. 14, nr.2, p. 71-76.

Mockus A., Sondaitė J., Butėnaitė J. Socialiai aktyvių vyresnio amžiaus žmonių pasitenkinimo gyvenimu psichosocialinių veiksnių kokybinė analizė / Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN1648-4789. 2013, Nr. 12 (2), p. 340-352.

Šap, Valija; Sondaitė, Jolanta. Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas (tėvų perspektyva): kokybinė analizė // Tiltai: socialiniai mokslai=Bridges: social sciences=Brucken/Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN1392-3137. 2012, Nr. 3(60), p. 173-182.

Reches R., Sondaitė J. Traumatic memories of Holocaust survivors and their effect on the experience of identity. Jaunųjų mokslininkų darbai=Journal of young scientist / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2012, Nr. 2 (35), p. 83-85.

Tiškutė A., Sondaitė J. Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė. Socialinis darbas: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10 (2), p. 365-376.

Sondaitė J., Stunžėnaitė A. Išėjimas iš darbo dėl konflikto: naratyvinė analizė // Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. 2010, Nr.1 (17).p.95-99.

Girgzdyte V., Sondaite J. A Phenomenological Study of Couple‘s Partnership Experiences // Supplement of Journal of Young Scientists. 2010, No 1(26), p.192-195.

Sondaitė, J., Norvilė, N. Konflikto su vadovu patyrimo egzistencinė fenomenologinė analizė. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 133-141 : lent.

Sondaitė, Jolanta, Vimoncienė, Svetlana. Mokyklų bendruomenės požiūris į mokyklinę mediaciją. // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2), p. 108-113.

Sondaitė J., Čechavičienė A. Teisėjų dalyvavusių ir nedalyvavusių mediacijos apmokymo programose požiūris į mediaciją. 2008, Nr. 7(2) p.102-108.

Sondaite J., Meškauskaitė-Šliužienė G. Delinkventiškų paauglių ateities tikslai ir baimės // Socialinis darbas. 2008, 7 (1) p. 76-85.

Rimkutė L., Sondaitė J. Valstybiniame ir privačiame sektoriuje dirbančių žmonių gyvenimo tikslų analizė // Socialinis darbas. 2007, 6(1), p.106-115.

Sondaitė J. Šeimos mediacija: užsienio šalių patirtis // Socialinis darbas. 2006, 5(2), p. 24-28.

Sondaitė J. Mediacijos stilių lyginamoji analizė // Socialinis darbas.2004, 3 (2), p. 114-118.

Sondaitė J., Žukauskienė R. Paauglių socialinės strategijos ir emocinės elgesio problemos // Psichologija. 2004, 29, p. 106-115.

Sondaite J. Paauglių siekių strategijų tipologija // Socialinis darbas, 2003, Nr.2 (4), p. 97-102.

Sondaitė J. Paauglio socializacijos ypatumai // Ugdymo psichologija: Mokslo darbai. – T.1 (1998), Nr.2, p. 75

Straipsniai referuojamuose duomenų bazėse Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus ir turinčiuose citavimo indeksą

Girgždė V.; Keturakis V.; Sondaitė J.(2014) Couples’ relationship self-regulation narratives after intervention // Europe’s Journal of Psychology. Vol.(10), no 2, p.336-351.

Žukauskiene R., Sondaite J. The Strategy and attribution Questionnaire: Psychometric Properties of a Lithuanian Translation in an Adolescent Sample // Scandinavian Journal of Psychology 2004, 45, p. 155-160.

Sondaite J., Zukauskiene R. Adolescents’ Social Strategies: Patterns and Correlates // Scandinavian Journal of Psychology. 2005, 46, 367-374.

Straipsniai referuojamuose duomenų bazėse Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus ir neturinčiuose citavimo indekso

Birbilaitė, S.  Sondaitė, J.  Cancer patient acceptance of advanced disease. // ECDP : XIV European conference on developmental psychology : Vilnius, Lithuania, August 18-22, 2009 / editor R.  Zukauskiene. Pianoro : Medimond, 2010. ISBN 9788875875848. P. 599-602.

Tezės mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose

Sondaite, J. Adolescent future goals, hopes, fears, locus of control and academic achievement. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY,   Volume: 35   Issue: 3-4   Special Issue: SI   Pages: 426-426, 2000

Straipsniai užsienio leidiniuose:

Sondaitė, Jolanta. Women’s and men’s experiences of domestic violence // Sytuacje konfliktu społecznego : Przyczyny – Sposoby rozwiązywania – Skutki / pod redakcją Danuta Borecka-Biernat. – (Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr 3601 ; ISSN 0137-110X, ISSN 0239-6661). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, ISBN 9788322934524. P. 263-269. [M.kr. 06S]

Sondaitė J. Cognitive Strategies and Academic Achievements of Adolescents // Baltische Studien zur Erziehungs – und Sozialwissenschaft. 2003, p.295-301.

Sondaite J. Iran . International Encyclopedia of Adolescence, ed. Jeffrey J. Arnett. New York and London: Routledge, 2006, p.470-480.

Straipsniai kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose:

Kuodytė-Kazielienė, Rasa; Sondaitė, Jolanta. Emocinis intelektas, stresas, nerimas, depresiškumas tarp darbuotojų viešojo administravimo srityje (Public administration workers’ emotional intelligence, stress, anxiety, depression // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. 2013, Nr. 2 : X-osios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos medžiaga, p. 148-151. [M.kr. 06S]

Sondaitė J. Paauglių ateities orientacijos ir akademiniai pasiekimai // Lietuvos psichologijos akiračiai. 2002, p. 269-281.

Sondaitė J. Paauglių ateities tikslai, strategijos ir mokymosi rezultatai // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T.18. Vilnius, 2003, p. 817-826.

Sondaitė J. Paauglių ateities tikslų tipologija // Ugdymo integracijos dimencijos: dabartis ir perspektyvos. 2003, p. 89-91.

Sondaite J., Čerbulėnas D. Paauglio asmenybės tapatumo, savigarbos ir subjektyvios gerovės išgyvenimo ryšys // Suvažiavimo darbai XX. Lietuvių katalikų mokslo akademija: 2006. ISSN 1392-0499, p. 395-405.

Mokymo priemonės

Diržytė A., Sondaitė J. Norvilė N., Čėsnienė I., Justickis V. Raižienė S., Mažeikienė A., Valickas. A., Pilkauskaitė-Valickienė R. Verslo psichologija: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2012, 233p.

Sondaitė J. Socialinės psichologijos praktinės užduotys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2011, 60p.

Sondaitė J., Bandzevičienė R., Diržytė A. Verslo psichologų praktika. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, 2011.

Laurinavičius A., Raižienė S., Sondaitė J., Valickas A. Nuotolinio mokymo modulis “Socialinė psichologija” http://moodle.mruni.lt

Diržytė A., Česnienė I., Raižienė S., Jusienė R., Sondaitė J. Modulis “Verslo psichologija”. Lietuvos pramonininkų konfederacija: 2007.

Diržytė A., Žukauskienė R., Raižienė S., Sondaitė J. Žmogiškieji ištekliai versle. Kaunas: Technologija, 2007 http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas

Račelytė D. Sondaitė J.Nuotolinio mokymo modulis “Konflikto studijų pagrindai” moodle.mruni.eu

Sondaitė J. Tarpasmeniniai konfliktai ir jų valdymas // Kaliningrado tranzitas Europos Sąjungos kontekste /Mokomasis leidinys / LTU, 2004, p. 61-63

Sondaitė J. Dalykinis bendravimas // Kaliningrado tranzitas Europos Sąjungos kontekste. Mokomasis leidinys. LTU, 2004, p. 64-65.

Pranešimai ar plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Sondaitė J. Psichologiniai šeimos mediacijos aspektai: praktinė patirtis // Rūpi vaikai: padėkim tėvams: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013m. gruodžio 6 d: konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras. Vilnius: VU l-kla, 2013. ISBN 9786094592607, p.25.

Sondaitė, Jolanta. Tarpvalstybinė šeimos mediacija: psichologiniai aspektai // Psichologija sveikatai ir gerovei: Lietuvos psichologų kongresas 2013 m. balandžio 25-27d. Vilnius: kongreso pranešimų santraukų leidinys / Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094591945, p.52.

Sondaitė, Jolanta. Emociniai mediacijos aspektai: aukštos eskalacijos konflikto mediacijos pavyzdys // Teisės psichologija: mokslas ir taikymas=Legal psychology: science and applications: tarptautinė konferencija: 2012 m. lapkričio 16d., Vilnius, Lietuva / Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194880, p.23-24.

Šap, V., Sondaitė J. Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas: kokybinė analizė. Mokslas praktikai – praktika mokslui : recenzuotas kongreso pranešimų santraukų leidinys : Lietuvos psichologų kongresas – 2012 : 2012 m. gegužės 10-13 d., Klaipėda, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Žemaitijos spauda, 2012. ISBN 9789955839477, P. 121-122.

Sondaitė, J. , Oleškevič, D. Couple’s experiences of violence in the family: narrative analysis. New challenges in legal psychology : theory and practice : international conference : book of programme – abstracts, 21 October, 2011 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN 9789955193722, P. 19.

Šap, V., Sondaitė, J. Paauglių merginų santykiai su bendraamžiais: naratyvinė analizė // Lietuvos psichologų kongresas “Psichologija pokyčių laikotarpiu“, konferencijos medžiaga. 2011, ISBN 978-9955-12-674-4, P.41.

Sondaitė, J., Puidokienė V., Černozubova R. Autentiškumas ir gyvenimo prasmingumas-perdegimo sindromo priešnuodžiai?// Konferencija „Verslo psichologija: žmogaus galimybės pokyčių laikotarpiu, 2011 m. balandžio 14d., Vilnius/ Mykolo Romerio universitetas, 2011. ISBN978-609-417-024-9.

Sondaitė, J.,  Kavaliauskaitė, D.  Darbuotojų emocinio intelekto ir streso valdymo strategijų ypatumai. // Konferencija “Verslo psichologijos problemos” : tezės, 2010 m. balandžio 16 d., Vilnius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010.  ISBN 9789955880639. P. 29-30.

Kovaliova, N.  Sondaitė, J.  Skirtingų profesijų atstovų perdegimo sindromo ypatumai. // IV pasaulio lietuvių psichologų konferencija : 2009 m. liepos 2-4 d., Vilnius, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955422532.

Sondaitė, J.  Identity status cognitive strategies in adolescence. // 14th European conference on personality, Tartu, Estonia July 16-20, 2008 : program and abstracts / European Association of personality Psychology. Tartu : Tartu university Press, 2008. p. 159-160.

Meškauskaitė-Šliužienė, G. Sondaitė, J.  Delinkventiškų paauglių ateities tikslai, baimės ir kognityvinės strategijos. // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija / Vilniaus universitetas ; Lietuvos psichologų sąjunga. 2006 m. birželio 21-30 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 155-156.

Juneviciute, A.; Pileckaite-Markoviene M.; Sondaite,  J. . The research of coherence, self-esteem and future orientation peculiarities of 16-18 years old adolescents. The Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010.

Sondaitė,  J. ; Alminaitė, G.. The Analysis of conflicts between parents and adolescents // XIVth European conference on developmental psychology: August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris University. Vilnius.

Sondaitė,  J. . Identity status cognitive strategies in adolescence // 14th European conference on personality, Tartu, Estonia July 16-20, 2008, Tartu.

Meškauskaitė-Šliužienė, Giedrė [Meškauskaitė]; Sondaitė,  J. . Delinkventiškų paauglių ateities tikslai, baimės ir kognityvinės strategijos // III pasaulio lietuvių psichologų konferencija / Vilniaus universitetas ; Lietuvos psichologų sąjunga. 2006 m. birželio 21-30 d. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199069. p. 155-156.

Sondaitė, Jolanta. Interpretation of criminal mediation in the conceptual framework of analytical psychology // XVth European Conference on Psychology and Law “New horizons for psychology and law”: June 29 to July 2, 2005, Vilnius: programme and abstracts / European Association of Psychology and Law (EAPL). Vilnius : European Association of Psychology and Law (EAPL), 2005. ISBN 9955190086. p. 68.